INFORMATIVNI IZRAČUN

Vrsta obrestne mere Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera*
Višina obrestne mere 2,75 % 6-mesečni EURIBOR + 1,70 odstotne točke
Skupaj stroški v EUR 669,50 669,50
EOM** 3,0 % 1,95 %
Mesečna anuiteta v EUR 271,45 251,92
Število mesečnih obrokov 180 180
Skupni znesek za odplačilo v EUR 49.530,50 46.015,10

 

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.


* Temelji na predpostavki, da se spremenljiva obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja. Zaradi dviga spremenljive obrestne mere, kot posledica povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V kolikor je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0). V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0.

 

** V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.

Vrsta obrestne mere Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera*
Višina obrestne mere 3,15 % 6-mesečni EURIBOR + 1,80 odstotne točke
Skupaj stroški v EUR 809,50 809,50
EOM** 3,29 % 1,90 %
Mesečna anuiteta v EUR 385,64 331,35
Število mesečnih obrokov 300 300
Skupni znesek za odplačilo v EUR 116.501,50 100.214,50

 

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.


* Temelji na predpostavki, da se spremenljiva obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja. Zaradi dviga spremenljive obrestne mere, kot posledica povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V kolikor je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0). V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0.

 

** V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.

VSE KAR MORATE VEDETI

Stanovanjski krediti so namenski krediti z najdaljšo dobo odplačevanja. Del takšnih kreditov lahko koristite tudi v gotovini

 

Omogočijo vam:

  • nakup, gradnjo, obnovo ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš, počitniških hiš in garaž;
  • nakup stavbnega zemljišča, parkirnih mest, nebivalnih prostorov v stanovanjski hiši;
  • plačilo stroškov za komunalno opremljanje ali spremembo namembnosti zemljišča;
  • plačilo projektne dokumentacije;
  • poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah;
  • izplačilo dednih deležev, solastniških deležev in deležev po razvezi.

Za pridobitev kredita potrebujete izpolnjeno potrdilo o plači.pdf, upravno izplačilna prepoved.pdf in dokumentacijo o namenskem koriščenju kredita. V primeru, da imate soplačnika ali da zavarujete kredit s poroki, potrebujete zgoraj omenjene dokumente tudi za plačnika, porok pa mora podati izjavo.pdf. 
Dokumentacija o namenskem koriščenju kredita je odvisna od namena, za katerega boste kredit potrebovali. 

 

NAKUP 
Za nakup nepremičnin potrebujete pri notarju overjeno kupoprodajno pogodbo. Za nakup zemljišča potrebujete pri notarju overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše (urbanistično mnenje). 

 

GRADNJA 
Za gradnjo nepremičnine potrebujete veljavno gradbeno dovoljenje in dokument, ki dokazuje lastništvo posestva, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. Če objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju. 

 

OBNOVA 
Za obnovo potrebujete gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je za načrtovana dela to potrebno. Potrebujete še dokument, ki dokazuje lastništvo, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. Če objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju. Koriščenje kredita je namensko na osnovi računov, predračunov, pogodb, delno pa tudi brez predložitve dokumentacije z nakazilom na osebni račun. Pri pridobitvi kredita za komunalno opremljanje ali odškodnino za spremembo namembnosti potrebujete odločbo pristojnega občinskega organa ali upravne enote. 

 

POPLAČILO KREDITA 
Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse druge namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev itn.).

Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca in vrednosti nepremičnine oz. investicij v gradnjo.

Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavo depozita. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih.

Kredit se navadno odplačuje prek plače (z nakazilom delodajalca na podlagi upravno-izplačilne prepovedi). Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.

Kreditna sposobnost se navadno ugotavlja na osnovi:

  • plače;
  • pokojnine ali invalidnine;
  • prejemkov na osnovi pogodb o delu;
  • najemnin in drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov.

 

Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov, kajti glede na vrsto zavarovanja in višino prejemkov je lahko kreditna sposobnost tudi drugačna. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

Referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. 
Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Intesa Sanpaolo Bank pri kreditih za fizične osebe, je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.

Zakaj stanovanjski kredit

Intese Sanpaolo Bank

ugodne obrestne mere,


dolga doba odplačila, tudi do 30 let,

 

izbirate lahko med spremenljivo
in fiksno obrestno mero,


pri gradnji in adaptaciji lahko v nekaterih primerih
izkoristite del kredita tudi gotovinsko,


pri odplačevanju kredita vam
lahko pomagajo tudi sorodniki,


ob nakupu nepremičnine lahko del kredita koristite
gotovinsko, tako da vam sredstva nakažemo na vaš
osebni račun.


Zakaj stanovanjski kredit

Intese Sanpaolo Bank

ugodne obrestne mere,

dolga doba odplačila, tudi do 30 let,

izbirate lahko med spremenljivo
in fiksno obrestno mero,

pri gradnji in adaptaciji lahko v nekaterih primerih
izkoristite del kredita tudi gotovinsko,

pri odplačevanju kredita vam
lahko pomagajo tudi sorodniki,

ob nakupu nepremičnine lahko del kredita koristite
gotovinsko, tako da vam sredstva nakažemo na vaš
osebni račun.

     Ali ste vedeli, da lahko naročite stanovanjski
     kredit kar preko vašega mobilnega telefona?

     Ali ste vedeli, da lahko naročite stanovanjski
     kredit kar preko vašega mobilnega telefona?

Slovarček kreditne

terminologije

je vnaprej določena in nespremenljiva obrestna mera, za katero se lahko komitent in banka dogovorita pri določenem poslu in je ves čas enaka.

je obrestna mera, ki se v času veljavnosti pogodbe lahko spreminja (zvišuje ali znižuje) in za katero se komitent in banka dogovorita ob sklepanju posla.

Nominalne spremenljive obrestne mere se običajno spremenijo na podlagi sklepa banke o višini obrestnih mer, referenčne obrestne mere pa se spreminjajo v skladu z gibanji obrestnih mer ali drugih osnov na dogovorjenem trgu.

je delna izpolnitev glavne obveznosti.

je finančna sposobnost dolžnika, da bo vrnil kredit in plačal pripadajoče obresti.

je običajno mesečni znesek odplačila kredita, s katerimi se v enakih, vnaprej določenih zneskih izplačujejo glavnica in obresti. Anuiteta se pri kreditih s fiksno obrestno mero ne spreminja, pri kreditih s spremenljivo (tudi referenčno) pa se spreminja praviloma enkrat letno.

    Plačajte prvi račun za elektriko za svoje nove stanovanje
    preko mobilne Banke IN udobno kar iz naslanjača.

    Plačajte prvi račun za elektriko za svoje nove stanovanje
    preko mobilne Banke IN udobno kar iz naslanjača.

Postopek najema kredita

Informativni izračun

Z informativnim izračunom dobite osnovno predstavo
o tem, kakšen bi bil za vas primeren kredit: njegova
višina, višina mesečnega obroka in čas odplačevanja.

Svetovanje

Informativni izračun, ki ste ga opravili na našem
kalkulatorju, je splošne narave. Zato se je dobro
oglasiti tudi osebno pri svetovalcu, ki lahko predstavi
različne možnosti, razloži obrestne mere ter predstavi
optimalno višino mesečnega kredita. Pri svetovanju se
poskušamo čim bolj uskladiti z vašimi potrebami, da bi
našli rešitev, ki bi vam najbolj ustrezala.

Ponudba

Po posvetovanju nam posredujete vse potrebne
dokumente in obrazce. Tako vam lahko pripravimo
konkretno ponudbo, ki čaka na vašo odločitev in odobritev.

Pogodba

Ko ponudbo potrdite, vam pripravimo vse potrebne
dokumente, uredimo sestanek pri notarju in vpis
zastavne pravice na nepremičnini.

Izplačilo

Ko uredimo še vsa zavarovanja, vam izplačamo kredit.
Naj bo bivanje v vašem novem domu čim bolj brezskrbno.

    V trgovini plačajte s telefonom preko aplikacije

    Wave2Pay in uživajte v polnem hladilniku

    vašega novega stanovanja.

    V trgovini plačajte s telefonom preko aplikacije

    Wave2Pay in uživajte v polnem hladilniku

    vašega novega stanovanja.

Poiščite najbližjo poslovalnico z odpiralnimi časi in kontakti

Poglejte si seznam vseh poslovalnic

Za več informacij smo vam na voljo

 

Splošne informacije in spletno bančništvo za fizične osebe: 080 13 18

Splošne informacije in spletno bančništvo za pravne osebe: 080 10 13

 

Kartično poslovanje: 05 666 12 56

 

E-pošta: info@intesasanpaolobank.si


S karticami Activa Visa do navdihujočih nagrad

 

Koper, 5.3.2018

 

S pametnimi nakupi lahko obiščete tekmo svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji. Plačujte s svojo Activa Visa kartico in zadenite eno od nagrad.

 

Ko se boste odpravili po nakupih, izberite za plačilo eno izmed osebnih kartic Activa Visa. Z vsakim nakupom v vrednosti 40 evrov ali več se boste namreč uvrstili na seznam sodelujočih v nagradni igri, kjer se boste potegovali za enega od osmih TV sprejemnikov ter obisk tekme svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji za 2 osebi.


Preberite več

Kontaktirajte nas


Premium marketing 2018 | www.premium-marketing.si | © Vse pravice pridržane.